De levensverzekering als belegging

Naast een uitgebreid gamma van zuivere spaarproducten bestaan er ook andere interessante vormen van beleggen. Zo zijn er belegginsproducten die worden aangeboden onder de vorm van een levensverzekeringscontract.
Dit is dus een contract met een verzekeringnemer die eigenaar is van het contract, een verzekerde wiens overlijden vóór de einddatum of het in leven zijn op de einddatum aanleiding zal geven tot uitkering en uiteindelijk de begunstigde die in het contract is aangeduid om de voorziene kapitalen bij uitkering te ontvangen.
Enkele goede redenen om in een levensverzekeringscontract te beleggen:

  • Door de constructie met verzekeringnemer en begunstigde kan de verzekeringnemer aan successieplanning doen. Hij kan de gelden die uit het contract vloeien bij zijn overlijden aan een welbepaalde persoon, de begunstigde, overmaken. De begunstigde verwerft op het ogenblik van het overlijden van de verzekerde een persoonlijk recht op het kapitaal. Dit betekent dat de aangeduide begunstigde altijd het kapitaal bij overlijden zal ontvangen zelfs indien de nalatenschap negatief is. De schuldeisers van de overledene kunnen geen enkele aanspraak maken op het uitgekeerde kapitaal.
  • De verzekeringnemer heeft de vrije keuze om een begunstigde aan te duiden, de begunstiging te herroepen. Hij blijft baas over het contract.
  • Indien de verzekeringnemer het contract verliest, bijvoorbeeld ten gevolge van brand, kan hij op eenvoudig verzoek aan de verzekeraar een geldende kopie krijgen.
  • Het contract biedt een financiële bescherming aan de nabestaanden. De verschuldigde kapitalen zullen aan de begunstigde uitgekeerd worden onafhankelijk van de duur van de belegging of van de rentevoet.
  • Een bijkomende troef is de gunstige fiscaliteit zowel voor de vastrentende producten als voor de levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen. In de vastrentende producten zoals de verzekeringsbon, kan de roerende voorheffing van 27% vermeden worden mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Voor de levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen is er geen roerende voorheffing.

Welke type belegging kiezen?

Het type verzekering zal voornamelijk afhangen van het profiel van de belegger: defensief, neutraal of agressief.

  • De verzekeringsbon. Dit type belegging is gelijkaardig aan een kasbon of een obligatie waarvan de coupon niet wordt uitgekeerd maar gekapitaliseerd aan de intrestvoet van de belegging. De intrestvoet hangt af van de gekozen duur en is gewaarborgd tot aan de einddatum van de verrichting. Meestal kan het rendement verhoogd worden met een jaarlijks toegekende winstdeelname.
  • Het levensverzekeringscontract gekoppeld aan beleggingsfondsen. Dit noemt men verrichtingen van de Tak 23. De inleg wordt omgezet in premies van een fonds naar keuze van de verzekeringnemer. De winsten uit de reserves die op die manier belegd worden mag hij volledig voor zich houden. De verzekeraar van zijn kant biedt geen enkele rendementsgarantie meer aan. De verzekeringnemer kan van fonds veranderen. Dit noemt men switchen of arbitreren.
  • De verzekeringnemer kan ook opteren voor een mix van vastrentende beleggingen en een belegging gekoppeld aan fondsen. De vastrentende verrichting zorgt voor de kapitaalsgarantie en eventueel een minimum rendement. Het gedeelte dat in beleggingsfondsen wordt geïnvesteerd zorgt voor het extra rendement.

Pin It on Pinterest