Financieel Lexicon

Please select from the menu above

 • Aandelen
  Gewone aandelen vertegenwoordigen een gedeelte van het eigendom van een onderneming of beleggingsfonds. Aandelen zijn risicovoller naar mate de invloed van marktkrachten op de onderneming groter is en er geen garantie bestaat over de waarde van de oorspronkelijke investering. Gewone aandelen geven de houder stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en geven ook recht […]
 • Aandelenfondsen
  Bij aandelenfondsen belegt men in aandelen van bedrijven, niet rechtstreeks , maar via een beleggingsfonds van een bank, verzekeraar of vermogensbeheerder. Voordelen: Het voordeel van een aandelenfonds is de spreiding van uw inleg over een groot aantal aandelen. U kunt via het fonds in veel meer bedrijven beleggen dan in alleen. En men hoeft ook […]
 • Aandelenindex
  De aandelenindex is het gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen. Vaak zijn dit de grootste aandelen van de beurs (zoals de AEX index in Nederland, de DAX-index in Duitsland en de Dow Jones Industrial Average in New York. Ook is het mogelijk dat er een aandelenindex wordt gecreëerd op een “mandje” aandelen uit een […]
 • Absolute Return
  Een fonds of portefeuille dat een `absolute return` nastreeft, heeft als doel iedere verslagperiode een positief rendement te behalen, dat in ieder geval boven het rendement op cash ligt.
 • Actief valutabeleid
  In een beleggingsfonds met een actief valutabeleid wordt de beslissing tot afdekken van wisselkoersrisico voortdurend heroverwogen. Bij een dergelijk beleid kan het dus voorkomen dat een bepaalde belegging in de portefeuille het ene moment wel is afgedekt, en het volgende niet. Bepaalde valuta’s worden dan meermaals aangekocht en verkocht. Bovendien kan de fondsmanager besluiten om […]
 • Activa klassen
  Activa klassen zijn brede beleggingscategorieën die verschillende niveaus van risico en rendement bieden zoals aandelen, obligaties en cash. Aandelen hebben het grootste potentieel als het gaat om rendement, maar dit gaat gepaard met een relatief hoog risico. Obligaties bieden meer zekerheid met een (ten opzichte van aandelen) gemiddeld wat lager rendement. Onroerend goed wordt vaak genoemd […]
 • Alpha
  Alpha is de outperformance die een beleggingsfonds heeft behaald bovenop wat verwacht zou mogen worden volgens een bepaald beleggingsmodel. Als alpha berekend wordt aan de hand van het Capital Asset Pricing Model, geeft een positieve alpha aan dat een fonds het beter heeft gedaan dan op basis van de gegeven beta verwacht mocht worden. Evenzo […]
 • Asset Allocatie
  Verdeling van een portefeuille. Dat gebeurt over verschillende activa klassen: aandelen, obligaties, liquiditeiten (cash) en/of vastgoed.
 • Baisse
  Dalende trend
 • Basispunt
  Een basispunt is een honderdste van een procent (0.01%). Basispunten worden gebruikt om veranderingen in rentes uit te drukken. Een stijging van de rente van 6.25% naar 6.75% betekent een stijging van 50 basispunten.
 • Bear market
  Een langdurig pessimistisch gestemde markt, met dalende koersen. Het omgekeerde is een bull market.
 • Bedrijfsobligatie
  Een bedrijfsobligatie is een obligatie die uitgegeven wordt door een onderneming om de bedrijfsactiviteiten te financieren. De hoofdsom wordt terugbetaald wanneer de obligatie afloopt. Daarnaast keert een obligatie tijdens zijn looptijd regelmatig rente uit. Er bestaan ook diverse fondsen die beleggen in bedrijfsobligaties
 • Beheerkosten
  De jaarlijkse beheerkosten, meestal uitgedrukt als percentage, is de vergoeding die een vermogensbeheerder voor het managen van een fonds in rekening brengt. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op het vermogen van het fonds.
 • Beleggersprofiel
  Het profiel dat volgt uit het doel waarvoor u belegt en het risico dat u daarbij wil aanvaarden. Bovendien spelen nog twee andere elementen een rol: uw ervaring met beleggen, en de termijn waarop u uw doel wilt bereiken: uw beleggingshorizon. Deze vier samen bepalen uw persoonlijk risicoprofiel.
 • Beleggingsfonds
  Zelf in effecten beleggen vraagt veel tijd en aandacht. Daarom beleggen veel mensen liever in beleggingsfondsen, die beheerd worden door een professional. De experts van het fonds bepalen dag in dag uit welke aandelen er worden gekocht of verkocht. Door een vakkundige spreiding van uw belegging vermindert het risico ten opzichte van een investering in […]
 • Beleggingsfonds (open-end)
  Een open end beleggingsfonds is een collectieve belegging waarvan het aantal aandelen kan variëren. Als er per saldo vraag is naar het fonds, worden extra aandelen uitgegeven. Als er meer aanbod dan vraag is, koopt het fonds aandelen in.
 • Beleggingshorizon
  Uw beleggingshorizon is de periode waarin u niet over uw geld hoeft te beschikken. De duur van die periode bepaalt mee de beleggingsvorm die u kiest. Hebt u een lange horizon? Dan zijn aandelen of fondsen geschikt voor u. Hebt u uw geld beslist binnen twee jaar nodig? Dan is beleggen in aandelen, fondsen of […]
 • Beleggingsstrategie 130/30
  Dit is een strategie waarbij de fondsbeheerder tot 30 % van de tegoeden mag inzetten om te speculeren op koersdalingen. Dat doet hij via shorten (vandaar 30 short). Daarvoor leent hij ergens aandelen. Hij verkoopt ze op termijn in de overtuiging dat ze zullen zakken. Na die termijn moet hij die aandelen wel terugkopen (volgens […]
 • Benchmark
  Een benchmark is een voorafbepaalde index die dient als ijkpunt voor de prestaties van een beleggingsfonds. Fondsen vergelijken hun performances met de benchmarks als de Bel-20 index of de MSCI World-index.
 • BEVAK
  Beleggingsvennootschap met vast kapitaal. Dat heeft als gevolg dat de aandelen op de beurs genoteerd moeten worden. Instappen of uitstappen kan dus enkel via een beursorder. In tegenstelling tot beveks (beleggingsvennootschap met variabel kapitaal) kan de beursnotering van een bevak sterk afwijken van haar intrinsieke waarde. De koers wordt namelijk door vraag en aanbod bepaald. […]
 • BEVEK
  Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. De term ‘veranderlijk’ geeft aan dat het om een beleggingsvennootschap gaat die haar kapitaal kan verhogen of verlagen. Dat gebeurt respectievelijk door de uitgifte van nieuwe aandelen, of door aandelen terug te kopen. In het frans gekend als SICAV (Sociétés d’Investissement à Capital Variable). Beveks zijn bij ons beter gekend als […]
 • Biedkoers
  De biedkoers is de koers waartegen een fondsaanbieder bereid is aandelen van een beleggingsfonds terug te kopen.
 • Bull market
  Een langdurig optimistisch gestemde markt, met stijgende koersen. Het omgekeerde is een bear market.
 • Buy and hold strategie
  Een buy en hold strategie is een strategie waarbij een belegger een aandeel koopt en voor een relatief lange periode aanhoudt. Dit in tegenstelling tot een korte termijn trading strategie. De buy en hold strategie heeft per definitie een lage omzet tot gevolg.  
 • Call optie
  Een verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs.
 • Closed end fonds
  Closed end fondsen zijn beleggingsfondsen waarvan het aantal uitstaande aandelen vast is. Net als bij aandelen wordt er bij de introductie een bepaald aantal aandelen aan het publiek aangeboden die vervolgens op de beurs wordt verhandeld. De koers is afhankelijk van het sentiment onder beleggers en kan afwijken van de intrinsieke waarde. Bij een koers […]
 • Compartiment
  Binnen een bevek (= beleggingsfonds) kunnen statutair verschillende categorieën van deelbewijzen worden gecreëerd, waarbij elke categorie een specifiek deel van de inleg van de bevek (een compartiment) vertegenwoordigt. In economisch opzicht vormt elk compartiment een gespecialiseerde instelling. De specialisatie kan betrekking hebben op een bepaald financieel instrument (aandelen, obligaties, liqiditeiten) of op een bepaalde markt […]
 • Conjunctuur
  Golfbeweging in de economie. Als het goed gaat, spreken we van hoogconjunctuur. De werkloosheid is dan laag en er wordt veel geld uitgegeven aan luxeartikelen. De omgekeerde situatie heet laagconjunctuur. Op de lange termijn wisselen goede periodes af met minder goede periodes.
 • Converteerbare obligatie
  Een convertible of converteerbare obligatie is een door een bedrijf uitgegeven obligatie die tijdens de looptijd geconverteerd kan worden naar aandelen in dat bedrijf tegen een vooraf vastgestelde verhouding. De beslissingsbevoegdheid om te converteren kan zowel bij de uitgever als de houder liggen.
 • Credit rating
  De credit rating geeft de kans en waarschijnlijkheid weer dat een onderneming niet in staat is zijn verplichtingen van een bepaalde obligatie na te komen. Er zijn meerdere bureaus die ratings geven, voorbeelden zijn Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Ieder bureau heeft zijn eigen systeem. Obligaties met een rating van AAA tot BBB- heten […]
 • Dakfonds
  Een dakfonds is een fonds dat investeert in andere fondsen.
 • Deponerende bank (bewaarder)
  De bewaarder (custodian) is een bancaire of trustorganisatie die verantwoordelijk is voor het bewaren en administreren van de effecten die een fonds bezit. Soms is de bewaarder ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van transacties van het fonds.
 • Derivaten
  Opties, future’s, warrants of agrarische termijn-contracten zijn derivaten of ‘afgeleide producten’ die worden verhandeld op een onderliggende waarde zoals aandelen, indices, valuta’s of grondstoffen.
 • Distributeur
  Een distributeur is een persoon of bedrijf die verantwoordelijk is voor de verkoop en marketing van beleggingsfondsen aan beleggers op een continue basis. De distributeur is eveneens verantwoordelijk voor het toezenden van informatie over fondsen, zoals prospectus, jaarverslag en additionele informatie. In Nederland treden banken en verzekeraars onder andere op als distributeurs.
 • Diversificatie
  Diversificatie is een strategie om blootstelling aan niet-systematisch risico (dit is risico dat men kan elimineren) te beperken. Daarnaast is er ook systematisch risico, dat is risico dat inherent is aan beleggen in een bepaalde markt. Men kan bijvoorbeeld het risico dat men loopt bij beleggen in een bepaalde sector of onderneming beperken door in […]
 • Dividend
  Periodieke uitkering van winst aan de aandeelhouders . Een dividend is een contante winstuitkering die door een fonds of bedrijf gedaan worden aan de aandeelhouder.
 • Drawdown
  Het maximale verschil tussen het hoogtepunt en het dieptepunt in de koersevolutie van een financieel instrument binnen een specifieke periode, uitgedrukt in percent, met een minimum van nul (benchmark) en vergeleken met de performance over de ganse periode van berekening.
 • Duration
  Duration is de (gewogen) gemiddelde looptijd van een obligatie. De duration is ook een maatstaf voor het effect dat een renteverandering heeft op de koers van een obligatie of portefeuille van obligaties. Duration wordt gemeten in jaren (een duration van drie jaar betekent bijvoorbeeld dat de koers van een obligatie ongeveer 3% stijgt als de […]
 • Exchange Traded Funds (ETF)
  ETF’s of trackeraandelen zijn geen traditionele beleggingsfondsen; ze combineren aspecten van beleggingsfondsen met indices en bieden van beiden de voordelen. Men zou ETF’s indexaandelen kunnen noemen. Sinds begin 2001 worden ETF’s verhandeld op de Amsterdamse beurs (onder andere I-shares). De ETF’s of trackeraandelen volgen zeer nauwkeurig een index en worden net als een indexfonds passief […]
 • Fonds met kapitaalgarantie
  Een fonds met kapitaalbescherming geeft, zoals de naam al aangeeft, aan de belegger de garantie dat hij op de eindvervaldag zijn begininleg of een deel daarvan terugkrijgt. Fondsen met kapitaalbescherming bieden een gewaarborgd kaptaal en tegelijk het zogenaamde voordeel te kunnen meegenieten van de winst die kan worden gehaald met een belegging op de beurs. […]
 • Fundamentele analyse
  Techniek waarmee een financiële analist de evolutie van beurskoersen tracht te beoordelen en te voorspellen door het bestuderen van onder meer de balansgegevens, de verwachte winstcijfers, de bedrijfsconjunctuur en de rentetarieven.
 • Gemengde fondsen
  Fondsen die zijn samengesteld uit diverse activa klassen: aandelen, obligaties, cash en vastgoed. Bij deze fondsen gaat het vooral om de samenstelling van het vermogen, de vermogensstructuur. De verdeling over de verschillende activa klassen wordt regelmatig aangepast aan de economische vooruitzichten. Beleggen via zo’n fonds beperkt daarom het risico. Ook mixfondsen genoemd.
 • Hedge
  Hedgen wordt gebruikt om bepaalde risico’s af te dekken. Dat kan een wisselrisico zijn, maar ook het risico op koersdaling van een aandeel. Een voorbeeld: een aandelenpakket kan afgedekt worden met putopties van dezelfde onderliggende waarde. De fondsbeheerder betaalt dan een premie om zijn pakket aandelen in de toekomst aan een bepaalde prijs te kunnen […]
 • Hedge fonds
  Een hedge fonds is een beleggingsfonds dat als doel heeft goede rendementen te behalen door agressieve beleggingsstrategieën te gebruiken die doorgaans niet in ‘normale’ beleggingsfondsen worden gebruikt. Een hedge fonds kan gebruik maken van beleggen met geleend geld, short selling, derivaten, swaps en arbitrage. De strategie van een hedge fonds is doorgaans complex en alleen […]
 • High-watermark
  De bonus die de fondsbeheerder ontvangt ter compensatie voor het rendement dat hij wist te behalen is afhankelijk van de reële waarde van het fonds. Na een jaar van verlies zal de beheerder eerst dat tekort moeten goedmaken alvorens een bonus verrekend mag worden. Op die manier kan een fonds met één dramatisch jaar wel […]
 • ISIN
  De ISIN is een internationale code voor een effect dat een notering heeft op een beurs.
 • Kapitalisatiefonds
  Fondsen die geen dividend uitkeren. De inkomsten worden herbelegd. Bij de verkoop strijken beleggers eventuele herbelegde inkomsten in één keer op, in de vorm van een meerwaarde.
 • Laatkoers
  De laatkoers is de prijs waartegen een belegger aandelen in een beleggingsfonds kan kopen.
 • Levensverzekering als belegging
  De levensverzekering als belegging Naast een uitgebreid gamma van zuivere spaarproducten bestaan er ook andere interessante vormen van beleggen. Zo zijn er belegginsproducten die worden aangeboden onder de vorm van een levensverzekeringscontract. Dit is dus een contract met een verzekeringnemer die eigenaar is van het contract, een verzekerde wiens overlijden vóór de einddatum of het […]
 • Levensverzekering: Verschillende types
  De levensverzekeringscontracten hebben de jongste jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan. Daarom is het nuttig een overzicht te bieden van de meest courante vormen. In een levensverzekeringscontract kunnen twee hoofdwaarborgen worden verzekerd: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract (kapitaal overlijden) en/of een kapitaal op de einddatum van het contract indien […]
 • Long (positie)
  Een gekochte positie. Het tegenovergestelde is een shortpositie.
 • NIW= netto-investeringswaarde
  Optelsom van de waarde van alle activa die op een gegeven moment in de portefeuille aanwezig zijn, gedeeld door het aantal aandelen of deelbewijzen.
 • Obligatie
  Schuldbekentenis, uitgegeven door een bedrijf, instelling of overheid. Deze vertegenwoordigt een lening aan de uitgevende instantie. De obligatiehouder heeft gedurende de looptijd recht op rente. Bij aflossing is dat een recht op terugbetaling van de nominale waarde. Een obligatie kan op de effectenbeurs worden verhandeld.
 • Obligatiefonds
  Een obligatiefonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in obligaties. Deze fondsen combineren een degelijk en vrij stabiel rendement met een relatief laag risico. Een professioneel team van beleggingsspecialisten en beheerders zorgt voor een voortdurende controle en opvolging van looptijden, debiteuren en wisselkoersen van de obligaties in de portefeuille van het fonds. De sterkte van een […]
 • Optie
  Het op de optiebeurs verhandelbare recht om een bepaalde vaste hoeveelheid onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen) te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode. De koper krijgt tegen betaling van een premie het recht om tot zekere datum een onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen of te […]
 • P/B (koers/boekwaarde)
  P/B, Price-to-Book, is een financieel kengetal dat wordt berekend door de koers van een aandeel te delen door de boekwaarde van een onderneming (eveneens gemeten per aandeel). Deze ratio vergelijkt de marktwaarde van een onderneming met de boekwaarde. Voor een onderneming die bijvoorbeeld verhandeld wordt tegen een koers die enkele malen hoger is dan de […]
 • P/CF (koers/cash flow)
  P/CF, staat voor Price-to-Cash Flow, en is een financieel kengetal welke wordt berekend door de koers van een aandeel te delen door de cash flow per aandeel, waar de cash flow grofweg gesproken de winst plus afschrijving is. Een P/CF van 10 indiceert bijvoorbeeld dat tegenover iedere euro die een onderneming binnenkomt, de aandelenkoers tienmaal […]
 • Prospectus
  Schriftelijke aankondiging en bijschrijving van een product of onderneming . Een prospectus is een formele verklaring van een fonds, die wordt uitgegeven voordat de aandelen worden aangeboden aan het publiek. In deze verklaring zet het fonds zijn doelstelling, de kosten, en andere feiten die de belegger moet weten om een geïnformeerde beslissing te nemen.
 • Put optie
  Een put-optie is het recht op het verkopen van aandelen. Niet alleen het aandeel zelf, maar ook dit recht kan gekocht of verkocht worden. De put-optie is het tegenovergestelde van de call-optie.
 • SEDOL
  SEDOL staat voor Stock Exchange Daily Official List en is een identificatiecode voor Europese effecten van zeven karakters.
 • Sharpe-ratio
  De Sharpe-ratio geeft aan in welke mate de opbrengst van een beleggingsfonds verschilt van die van een risicovrije belegging. Anders gezegd: hoeveel heeft het nemen van risico de belegger opgeleverd? Hoe hoger de ratio, hoe beter het is gelukt om bij een bepaald genomen risico een extra rendement te behalen.
 • Short
  Short’ zitten betekent dat men een effect hebt verkocht zonder dat men het in bezit had. Een individu of een fonds kan bijvoorbeeld een aandeel verkopen welke hij niet in portefeuille heeft. Hij zal dan in de toekomst alsnog dat aandeel moeten kopen om aan de levering te voldoen. Deze strategie kan worden toegepast als […]
 • SICAV
  Staat voor Sociétés d’Investissement à Capital Variable en is een open-end beleggingsfonds. Dit is een beleggingsvenootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK). De meeste fondsen in Luxemburg zijn SICAV’s.
 • Staatsobligatie
  Een staatsobligatie (ook wel staatslening) is een obligatie aangegaan door een overheid. In Nederland worden deze obligaties op de markt gebracht door het Agentschap van het ministerie van Financiën, gevestigd in Amsterdam. Dit agentschap trekt langlopende en kortlopende leningen aan om het financieringstekort van het Rijk te dekken.  
 • Synthetische Risico Indicator (SRI)
  Syntehtische Risico Indicator (SRI) De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger […]
 • Tak-21
  Een spaarcontract gekoppeld aan een levensverzekering. Het contract voorziet een gegarandeerd vast minimumrendement met daar bovenop een variabele winstdeelname, die jaarlijks door de beheerder-verzekeraar wordt vastgesteld, afhankelijk van het beleggingsresultaat van de portefeuille. Om wettelijke en fiscale redenen zijn de minimale looptijden lang (minstens 8 jaar en 1 dag).
 • Tak-23
  Verzamelnaam voor levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen*. In tegenstelling tot Tak-21* levensverzekeringsproducten wordt bij Tak-23 producten het financiële risico* van de beleggingen volledig doorgeschoven naar de verzekeringsnemer. Het beleggingsresultaat is uitsluitend afhankelijk van de veranderlijke opbrengst van de onderliggende activa. De verzekeraar zorgt alleen voor het beheer van de fondsen en de dekking van het eventuele […]
 • TER (Total Expense Ratio)
  De Totale Kostenratio (TKR of TER – Total Expense Ratio) is een maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds in rekening brengt aan zijn aandeelhouders. Anders dan wat uit de bewoording kan verwacht worden, omvat deze ratio niet alle kosten. Ondermeer transactiekosten worden namelijk niet mee in rekening gebracht. in de meeste gevallen bevat deze […]
 • Tier-1 ratio
  De tier-1 ratio is het kernvermogen van een bank, uitgedrukt als percentage van het vreemd vermogen. · Het kernvermogen is het aandelenkapitaal plus de reserves van een bank. · Het vreemd vermogen is het totaal van schulden die een bank heeft. De toezichthouders eisen een Tier-1-ratio van minstens 4% maar banken streven vaak naar een […]
 • Top down
  Een analysetechniek die vertrekt van macro-economische gegevens en verwachtingen om beleggingsbeslissingen te nemen.
 • UCITS
  UCITS staat for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. De term refereert aan een richtlijn van de Europese Unie, die vaststelt waaraan een in de EU gevestigd fonds moet voldoen om verkocht te mogen worden in alle EU landen. De UCITS richtlijn heeft als doel beleggingsrichtlijnen in Europa te vereenvoudigen en beleggers meer bescherming […]
 • Volatiliteit (Standaarddeviatie)
  De standaarddeviatie is een statistische maatstaf die de spreiding rondom een gemiddelde meet. De standaarddeviatie voor een fonds geeft weer hoe rendementen in een bepaalde periode van elkaar varieerden. Beleggers gebruiken de standaarddeviatie over een bepaalde periode als maatstaf voor risico die vervolgens weer gebruikt kan worden om te voorspellen in welke range toekomstige rendementen […]

Pin It on Pinterest

Share This